WSZYSTKO O DEPRESJI

DEPRESJA JAKO PROBLEM

Na depresję zapada ok. 10% populacji ogólnej. Zazwyczaj chorzy należą do grupy osób zawodowo czynnych pomiędzy 18 a 44 roku życia. Badania epidemiologiczne wskazują również, że na depresję cierpi dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Badania dotyczące ekonomii zdrowia wyróżniają koszty leczenia bezpośrednie (pobyt w szpitalu, badania lekarskie, leczenie w poradniach, leki) i koszty pośrednie (absencja w pracy, bezrobocie, opieka socjalna). Całkowity koszt leczenia depresji w USA sięga 44-60 miliardów dolarów rocznie; 3/4 tej sumy pochłaniają koszty pośrednie. Porównanie z kosztami leczenia innych chorób (choroby serca – 43 miliardy dolarów, nowotwory – 164 miliardy dolarów, AIDS – 66 miliardów dolarów) pozwala traktować depresję jako jeden z najpoważniejszych problemów medycznych przynajmniej z ekonomicznego punktu widzenia.

Z przeglądu najnowszych danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że:

 • w chwili obecnej depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie
 • w roku 2020 będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata
 • już teraz depresja stanowi najpoważniejszą przyczynę zaburzeń w życiu ludzi.

Od kilkunastu lat niemal we wszystkich rozwiniętych krajach Europy obserwuje się wyraźny i progresywny wzrost liczby przyjęć do szpitala osób z rozpoznaniem depresji. Po 50 r.ż depresja stanowi jedną z głównych przyczyn hospitalizacji kobiet i mężczyzn. Według szacunkowych danych tylko jeden z 5 chorych na depresję korzysta z pomocy specjalistycznej i jedynie jeden z 20 leczy się w szpitalu psychiatrycznym. Dane oparte na badaniach epidemiologicznych wskazują na wielokrotnie większe wskaźniki rozpowszechnienia depresji w porównaniu z danymi obiegowymi.

Jednym z głównych problemów jest śmiertelność związana w dużym stopniu z tą chorobą. Statystyki dotyczące częstości samobójstw dowodzą, że przyczyną zgonu ok. 20-30% chorych jest zamach na własne życie. Niepokoi fakt, że w ciągu minionych 50 lat, mimo postępów w leczeniu depresji i zapobieganiu nawrotom, wskaźnik samobójstw chorych depresyjnych nie ulega istotnej zmianie. Oprócz problemów medycznych wiele problemów wiąże się z wpływem choroby i leczenia na funkcjonowanie jednostki w środowisku rodzinnym, zawodowym, grupie społecznej. Z badań prowadzonych w różnych krajach wynika, że znaczny odsetek osób z depresją napotyka poważne trudności w adaptacji do środowiska i funkcjonuje w sposób nieprawidłowy. Przejawami złej adaptacji są m.in.: duży wskaźnik osób nie zawierających związku małżeńskiego, duży wskaźnik rozwodów i rozbitych małżeństw, znaczna częstość przerw w pracy, częste zmiany pracy, niższy poziom aspiracji, gorsze osiągnięcia zawodowe, wysoki wskaźnik osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, rent, niższy status materialny i społeczny, duży wskaźnik alkoholizmu i uzależnień.

Warto podkreślić, że depresja jest ciężką, przewlekłą chorobą, która wymaga pomocy lekarskiej oraz wsparcia rodziny i przyjaciół. I przy takim założeniu jest chorobą uleczalną.

Z DANYCH WHO

 • depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie
 • w roku 2020 będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata
 • już teraz depresja stanowi najpoważniejszą przyczynę zaburzeń w życiu ludzi

DEPRESJA (statystyka)

 • 10% populacji dorosłych
 • 15% populacji po 65 r.ż.
 • 40% populacji pacjentów szpitali i rezydentów domów opieki po 65 r.ż.
 • Kobiety chorują 2-krotnie częściej
 • Ponad połowa chorych nie korzysta z pomocy lekarskiej

DEPRESJA (koszty leczenia)

 • Całkowity koszt leczenia depresji w USA sięga od 44 do 60 miliardów dolarów rocznie; choroby serca – 43 miliardy dolarów, AIDS – 66 miliardów
 • 1/4 tej kwoty to koszty bezpośrednie (pobyt w szpitalu, badania lekarskie, leczenie w poradniach, leki)
 • 3/4 tej kwoty to koszty pośrednie (absencja w pracy, bezrobocie, opieka socjalna, koszty samobójstw)
  Stoudemire i wsp. 1980
 • każdy rok chorobowości prowadził do utraty 156 milionów dni roboczych
 • samobójstwa spowodowały stratę 380 tys. lat wieku produkcyjnego

KONSEKWENCJE DEPRESJI

 • samobójstwo
 • nadumieralność związana z pogorszeniem przebiegu chorób somatycznych
 • duży wskaźnik osób nie zawierających związku małżeńskiego oraz rozwodów i rozbitych małżeństw
 • przerwy w pracy, częste zmiany pracy
 • niższy poziom aspiracji, gorsze osiągnięcia zawodowe
 • wysoki wskaźnik osób korzystających z zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, rent
 • niższy status materialny i społeczny
 • duży wskaźnik alkoholizmu i innych uzależnień

PRZYCZYNY DEPRESJI
Psychologiczne

   • depresje reaktywne związane ze stresem
   • depresje w reakcji żałoby
   • depresje w przebiegu zaburzeń nerwicowych

Somatyczne 

   • depresje w schorzeniach somatycznych
   • depresje w chorobach organicznych mózgu
   • depresje związane ze stosowaniem leków i innych substancji, w przebiegu zatruć, uzależnień

Endogenne  (pierwotne zaburzenia depresyjne)

   • choroby afektywne (dwubiegunowa i jednobiegunowa)
   • zaburzenia afektywne utrzymujące się przewlekle (dystymia, cyklotymia)
   • zaburzenia schizoafektywne

Typowe komunikaty pacjenta 

   • … jestem w dołku…
   • …. nie mogę spać…
   • … nie mam sił…
   • … nie mam apetytu…
   • … mam taki ból w nadbrzuszu…
   • … jest mi ciągle jakoś tak źle…

DEPRESJA TYPOWA 
Obniżenie nastroju

   • smutek
   • przygnębienie
   • przykre przeżywanie ogółu wydarzeń
   • anhedonia
   • zobojętnienie depresyjne

Obniżenie napędu

   • spowolnienie myślenia, tempa wypowiedzi
   • poczucie obniżonej sprawności intelektu i pamięci
   • spowolnienie, zahamowanie ruchowe
   • utrata energii, siły,
   • poczucie ciągłego zmęczenia

Zaburzenia rytmu okołodobowego i objawy somatyczne 

   • hiposomnia (wczesne budzenie się, sen płytki przerywany)
   • hipersomnia (senność w ciągu dnia)
   • „rano gorzej, wieczorem lepiej”
   • bóle głowy
   • wysychanie w jamie ustnej
   • zaparcia
   • brak apetytu, ubytek masy ciała

Lęk

   • poczucie napięcia, zagrożenia, trwożliwe oczekiwanie
   • niepokój manipulacyjny, podniecenie ruchowe

Objawy towarzyszące

   • poczucie winy
   • depresyjna ocena własnej osobowości, zdrowia, szans wyleczenia
   • depresyjna ocena własnej sytuacji
   • zniechęcenie do życia, myśli i tendencje samobójcze
   • zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań
   • obniżenie zdolności do pracy
   • osłabienie kontaktów z otoczeniem
   • brak dbałości o higienę

DEPRESJE MASKOWANE 

 • przewlekłe zmęczenie
 • zespół dławicy piersiowej
 • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (bóle żołądka, stany spastyczne jelit, dróg żółciowych)
 • świąd skóry
 • bóle głowy, bóle kręgosłupa
 • neuralgie (n. trójdzielnego, n. kulszowego)
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • zaburzenia lękowe
 • natręctwa
 • zaburzenia odżywiania się
 • nadużywanie alkoholu i leków

PRZYCZYNY DEPRESJI ZE STRONY OUN

 • Procesy zwyrodnieniowo-zanikowe mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane)
 • Guzy mózgu
 • Choroby naczyniowe (miażdżyca naczyń mózgowych, stany poudarowe)
 • Padaczka
 • Stany pourazowe
 • Inne schorzenia (wodogłowie)

SOMATYCZNE PRZYCZYNY DEPRESJI

 • Choroby narządów miąższowych (wątroba, nerki)
 • Infekcje (gruźlica, AIDS, grypa, WZW)
 • Niedobory witamin (B1, B12, kwas foliowy)
 • Nowotwory
 • Zaburzenia hormonalne i inne zaburzenia przemiany materii
 • Zatrucia

 

LEKI I ŚRODKI, PRZY STOSOWANIU KTÓRYCH MOŻE POJAWIĆ SIĘ DEPRESJA

 • Leki hipotensyjne (rezerpina, klonidyna, beta-adrenolityki, hydralazyna)
 • Neuroleptyki (haloperydol, chloropromazyna, flufenazyna)
 • Steroidy
 • Hormonalne środki antykoncepcyjne
 • Leki dopaminergiczne (L-dopa, bromokryptyna)
 • Leki uspokajająco-nasenne (pochodne benzodiazepiny)
 • Środki noradrenergiczne (amfetamina)
 • Leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, etionamid)
 • Leki przeciwnowotworowe

LECZENIE DEPRESJI

 • Farmakologiczne
 • Elektrowstrząsy
 • Fototerapia
 • Psychoterapia
 • Psychoedukacja
 • Wsparcie

CEL LECZENIA

 • Uzyskanie pełnej remisji
 • Utrwalenie poprawy (nie dopuszczenie do nawrotu objawów)
 • Zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby
 • Poprawa jakości życia
 • Redukcja kosztów medycznych i społecznych

RYZYKO NAWROTU (choroba afektywna jednobiegunowa)

 • 50-80% doświadcza nawrotu choroby
 • 50-60% po przebyciu pierwszego epizodu
 • 70% po wystąpieniu dwóch epizodów
 • 90% po wystąpieniu trzech epizodów
 • 15-20% przebieg chroniczny